AUGEO GROUP AVYTTRAR 2PROVE AB I ENLIGHET MED BOLAGETS STRATEGI

Augeo Group AB (Bolaget) meddelar idag att bolaget tecknat avtal om försäljning av dotterbolaget 2Prove AB. Bakgrunden till försäljningen är att Bolaget utvärderat 2Prove’s potential att växa i förhållande till Bolagets strategi och kommit till slutsatsen att Bolaget får större avkastning genom att fokusera på verksamheter inom det området som dotterbolaget Vaxxa AB verkar inom samt att de synergier som funnits mellan 2Prove och Vaxxa redan uppnåtts och bidragit till att skapa förutsättningar för Vaxxas tillväxt.

Avtalet kring verksamheten uppgår till en total köpeskilling om 770 500 kronor och betalning sker genom en kontant betalning på 300 000 kronor och kvittning av upparbetad rörlig ersättning på 470 500 kronor. Köparna av 2Prove AB är Fratelli Equity AB som ägs av Alexander Dypbukt och Mikael Lundgren som idag är anställda på 2Prove AB. Tillträdesdagen är den 1 oktober 2022.

Alexander är idag tf VD för Augeo Group AB och har inte deltagit i beslutet om avyttring. Alexander lämnar sin roll som tf VD den 14 oktober då Karl Frindberg tillträder som VD.

Denna information är sådan som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-01 08:13 CET.

Kontakt
Per Hägerö, styrelseordförande Augeo Group AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu